Σχεδιασμός ενός διαδικτυακού μαθήματος με το UDL

Ο σχεδιασμός μιας μαθησιακής εμπειρίας χρησιμοποιώντας το πλαίσιο του Universal Design for Learning (UDL) είναι ένα διαδικαστικό βήμα που απαιτεί τον σαφή καθορισμό τεσσάρων θεμελιωδών στοιχείων: Στόχοι, Αξιολογήσεις, Μέθοδοι, Υλικά (Meyer et al., 2014). Σχήμα 2. Κύκλος του UDL για τον σχεδιασμό διδακτικής διαδικασίας (βασισμένο στο Rao & Meo, 2016). Read more…

Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση (UDL)

Όπως έχουμε δει, οι αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά περιβάλλοντα, προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, των πόρων και των μεθόδων διδασκαλίας. Αναγνωρίζοντας την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους όλοι μαθαίνουν, έχουν αναπτυχθεί θεωρίες μάθησης, όπως οι πολλαπλές νοητικές ικανότητες του δάσκαλου και ψυχολόγου Read more…

Καθολικός Σχεδιασμός (ΚΣ)

Η διδασκαλία ενός ποικίλου γκρουπ μαθητών απαιτεί τη μετάβαση από μια προσέγγιση “ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους” στην εκπαίδευση, όπου ήταν ο μαθητής που έπρεπε να προσαρμόζεται στον τρόπο διδασκαλίας του καθηγητή, σε έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης της ποικιλίας στην τάξη. Ο “Κοινός Σχεδιασμός για τη Μάθηση” (Universal Design for Read more…

Skip to content