1. European Disability Forum (EDF)
  • Aprašymas: EDF yra nepriklausoma NVO, atstovaujanti 100 milijonų neįgaliųjų interesams Europoje.
  • Nuoroda: www.edf-feph.org
 2. Inclusion Europe
  • Aprašymas: Ši organizacija skiria dėmesį žmonių su intelekto negalia ir jų šeimų teisių gynimui visoje Europoje.
  • Nuoroda: www.inclusion-europe.eu
 3. Europos Paslaugų Teikėjų Asmenims su Negalia Asociacija (EASPD)
  • Aprašymas: EASPD skatina neįgaliųjų teises ir paslaugas per savo plačią paslaugų teikėjų tinklą.
  • Nuoroda: www.easpd.eu
 4. Mental Health Europe (MHE)
  • Aprašymas: MHE yra Europos nevyriausybinė tinklo organizacija, skirta skatinti teigiamą psichikos sveikatą ir gerovę.
  • Nuoroda: www.mhe-sme.org
 5. Europos Nepriklausomo Gyvenimo Tinklas (ENIL)
  • Aprašymas: ENIL yra Europos neįgaliųjų tinklas, kuris dirba siekdamas skatinti nepriklausomą gyvenimą ir šalinti kliūtis, trukdančias jų visapusiškam dalyvavimui visuomenėje.
  • Nuoroda: www.enil.eu
 6. Autism-Europe
  • Aprašymas: Asociacija, siekianti pagerinti autizmu sergančių žmonių ir jų šeimų gyvenimo kokybę Europoje.
  • Nuoroda: www.autismeurope.org
 7. Europos Poliomielito Sąjunga (EPU)
  • Aprašymas: EPU yra stogo organizacija, sujungianti nacionalines organizacijas, atstovaujančias poliomielito išgyvenusiems žmonėms Europoje.
  • Nuoroda (duomenys iki 2021 m.): www.europeanpolio.eu
 8. Europos Sunkiai Girdinčiųjų Federacija (EFHOH)
  • Aprašymas: Atstovauja sunkiai girdinčioms asmenims Europoje, skatina jų teises ir rūpinasi jų poreikiais.
  • Nuoroda (duomenys iki 2021 m.): www.efhoh.org
 9. Europos Kūrtųjų Sąjunga (EUD)
  • Aprašymas: Tai yra pelno nesiekianti Europos nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti kurtųjų interesams Europoje.
  • Nuoroda (duomenys iki 2021 m.): www.eud.eu

Lietuvos organizacijos

 1. Lietuvos neįgaliųjų forumas
  • Aprašymas: Organizacija, atstovaujanti neįgaliųjų interesams Lietuvoje.
  • Nuoroda: www.neigalus.lt
 2. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis”
  • Aprašymas: Bendrija, padedanti asmenims su intelekto negalia ir jų šeimoms.
  • Nuoroda: www.viltis.lt
 3. Autizmo asociacija „Lietaus vaikai”
  • Aprašymas: Asociacija, teikianti pagalbą autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ir jų šeimoms.
  • Nuoroda: www.lietausvaikai.lt
 4. Lietuvos klausos negalią turinčių žmonių asociacija
  • Aprašymas: Organizacija, teikianti pagalbą asmenims su klausos negalia.
  • Nuoroda: www.lknza.lt
 5. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
  • Aprašymas: Sąjunga, teikianti pagalbą akliems ir silpnaregiams asmenims.
  • Nuoroda: www.lnva.lt
 6. Lietuvos specialiosios pedagogikos specialistų asociacija
  • Aprašymas: Asociacija, teikianti paramą specialiosios pedagogikos specialistams.
  • Nuoroda: www.lspedagogai.lt
 7. Lietuvos specialiojo ugdymo centras
  • Aprašymas: Centras, teikiantis konsultacijas ir mokymus specialiojo ugdymo klausimais.
  • Nuoroda: www.lssc.lt
 8. Asociacija „Draugystės namai”
  • Aprašymas: Organizacija, teikianti pagalbą asmenims su įvairiomis negalėmis.
  • Nuoroda: www.draugystesnamai.lt
 9. Lietuvos disleksijos asociacija
  • Aprašymas: Asociacija, teikianti pagalbą asmenims, turintiems skaitymo ir rašymo sunkumų.
  • Nuoroda: www.disleksija.lt
 10. Lietuvos tėvų forumas
  • Aprašymas: Forumas, skirtas tėvams, auginantiems vaikus su specialiaisiais poreikiais.
  • Nuoroda: www.tevuforumas.lt
Skip to content