Podczas kryzysu COVID-19, który objął wszystkie kraje, sytuacja uczniów niepełnosprawnych była jedną z najbardziej krytycznych ze względu na potrzebę wprowadzenia szybkich i radykalnych zmian, i tak już w złożonych okolicznościach. Projekt SUCCESS – „Wsparcie sukcesu dla wszystkich – Zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu online dla uczniów z niepełnosprawnościami” – ma na celu wsparcie nauczycieli i opiekunów, którzy pracują z uczniami podczas lockdownów, kiedy narzędzia cyfrowe i nauczanie na odległość są jedynymi dostępnymi mediami umożliwiającymi uczniom uczestnictwo w zajęciach oraz interakcję z rówieśnikami.

Projekt zapewni wytyczne i kurs online oparty na Zasadach projektowania uniwersalnego w nauczaniu, jak również platformę e-learningową i centrum sieciowe, które może wspierać pracę nauczycieli i opiekunów, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

W ramach projektu prowadzone są również badania naukowe dotyczące potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Projekt jest skierowany do grup o specjalnych potrzebach (np. automatycznego czytania tekstów na ekranie), które są wspólne dla kilku kategorii uczniów wymagających dostosowania, a nie tylko tych uznanych przez prawo za „osoby z niepełnosprawnością”.

Konsorcjum projektu składa się z sześciu instytucji: ośrodków badawczych, uniwersytetów i organizacji pozarządowej, reprezentujących pięć krajów europejskich: Grecję, Włochy, Litwę, Polskę, Portugalię. Konsorcjum jest wspierane przez partnerów: uniwersytety w Hiszpanii, paneuropejską sieć GÉANT oraz szkoły. Dowiedz się więcej tutaj.

Projekt SUCCESS trwa od marca 2021 do lutego 2023 roku i jest realizowany dzięki funduszom z Programu ERASMUS+ na podstawie umowy nr 2020-1-PL01-KA226-SCH-095777.

Skip to content