Εκπαιδευτικό πακέτο για τους φροντιστές (προσαρμοσμένο από τον Stenhoff και άλλους, 2020)

Περιγραφή των δεξιοτήτων Οι εκπαιδευτές πρέπει να περιγράψουν τις δεξιότητες που οι φροντιστές θα διδάξουν στο παιδί τους: Εξηγήστε γιατί η δεξιότητα είναι σημαντική στο ακαδημαϊκό ή συμπεριφορικό πρόγραμμα του παιδιού. Περιγράψτε αναλυτικά την επιθυμητή συμπεριφορά του παιδιού. Περιγράψτε τα στοιχεία του ακαδημαϊκού και συμπεριφορικού προγράμματος. Παρουσιάστε τα υλικά που Read more…

Εκπαίδευση γονέων και φροντιστών για την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με τη μετάβαση στην απόσταση της διαδικτυακής μάθησης, οι γονείς και οι φροντιστές καταλαμβάνουν ένα κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμη και παρά τη θέλησή τους. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε διαδικασίες για την υποστήριξη των φροντιστών στο να βοηθήσουν την εκπαιδευτική ομάδα και Read more…

Ατομικά Σχέδια Εκπαίδευσης

Παρά την υψηλή ποιότητα πολλών κοινών προσφορών στα σχολεία, πολλοί μαθητές, λόγω αναπηρίας ή άλλων συνθηκών, απαιτούν επιπρόσθετη υποστήριξη, η οποία συνήθως μεταφράζεται στη μορφή ενός Ατομικού Σχεδίου Εκπαίδευσης (ΑΣΕ). Τα ΑΣΕ έχουν διάφορες εναλλακτικές ονομασίες σε διάφορες χώρες και ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες, αλλά γενικά μιλάμε για ένα έγγραφο που Read more…

Skip to content