Guidelines

for implementing UDL practices in the inclusive virtual classroom

Καθολικός Σχεδιασμός UDL

Καθολικός Σχεδιασμός UDL

Όπως είδαμε, οι αρχές καθολικού σχεδιασμού μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά περιβάλλοντα, προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλόντων μάθησης, πόρων και μεθόδων διδασκαλίας. Αναγνωρίζοντας την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους μαθαίνει ο καθένας, έχουν αναπτυχθεί θεωρίες μάθησης, όπως οι πολλαπλές νοημοσύνη από τον δάσκαλο και ψυχολόγο Howard Gardner που υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση UDL.

Ο  UDL επιτυγχάνεται μέσω ευέλικτου υλικού και δραστηριοτήτων για το πρόγραμμα σπουδών που παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για μαθητές με διαφορετικές ικανότητες. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις είναι ενσωματωμένες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τα λειτουργικά συστήματα, με βάση τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για το σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης, με ποικίλες επιλογές για μαθητές με συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες, προωθώντας ποικίλα στυλ και ρυθμούς μάθησης, με ποικίλους πιθανούς τρόπους παρουσίασης περιεχόμενο και αλληλεπίδραση με τους μαθητές.

Το Κέντρο UDL, μέρος του ιστότοπου CAST, παρέχει αρκετούς πολύ χρήσιμους πόρους για εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των αρχών. Παρέχει επίσης μερικά πρακτικά εργαλεία για την κατασκευή σχεδίων μαθημάτων (Lesson Builder) και τη δημιουργία διαδραστικών βιβλίων (Book Builder).

Το πλαίσιο UDL προέρχεται από μια ευρεία βάση έρευνας για το πώς μαθαίνει ο εγκέφαλος (όπως αντικατοπτρίζεται στα συναισθηματικά, αναγνωριστικά και στρατηγικά δίκτυα) και μια παρόμοια ευρεία βάση εκπαιδευτικής έρευνας στα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας (όπως αντικατοπτρίζεται στις βέλτιστες τεχνικές για οικοδόμηση δέσμευσης, γνώσης και δεξιοτήτων) (Meyer, Rose και Gordon, 2014).

Recognition Networks
Strategic Networks
Affective Networks
 • Strategies that support the recognition of information to be learned
 • Provide multiple examples
 • Highlight critical features
 • Use media and other formats that provide basic information
 • Strategies for Processing Information to Be Learned
 • Provide flexible models for demonstrating competent performance
 • Provide supportive practice
 • Provide continuous relevant feedback
 • Provide flexible opportunities to demonstrate skills
 • Strategies for Promoting Student Engagement
 • Offer content options and tools
 • Provide adjustable levels of challenge
 • Offer the opportunity to interact in different learning contexts
 • Provide reinforcement options and learning rewards

Three principles have been established for the universal design of teaching and learning materials and activities that makes the learning goals achievable by individuals with diverse characteristics, including wide differences in abilities to see, hear, speak, move, read, write, understand English, attend, organize, engage, and remember: (1) provide multiple means of engagement; (2) provide multiple means of representation; (3) provide multiple means of action and expression (Figure 1).

Figure 1. Universal Design for Learning guidelines (CAST, 2018)

A) Multiple means of REPRESENTATION

Learners differ in the ways that they perceive and comprehend information that is presented to them. For example, those with sensory disabilities (e.g., blindness or deafness); learning disabilities (e.g., dyslexia); language or cultural differences, and so forth may all require different ways of approaching content.

Others may simply grasp information quicker or more efficiently through visual or auditory means rather than printed text. Also learning and transfer of learning occurs when multiple representations are used, because they allow students to make connections within, as well as between, concepts. In short, there is not one means of representation that will be optimal for all learners; providing options for representation is essential.

For resourceful, knowledgeable learners, present information, and content in different ways. Three UDL guidelines under this principle promote the development of curriculum and instruction that includes options for physical action, expressive skills and fluency, and executive functions.

Provide options for perception:

 • Offer ways of customizing the display of information.
 • Offer alternatives for auditory information.
 • Offer alternatives for visual information.

Recommendations:

 • The size of text, images, graphs, tables, or other visual content
 • Contrast between background and text or image
 • The color used for information or emphasis
 • The volume or rate of speech or sound
 • The speed or timing of video, animation, sound, simulations, etc.
 • The layout of visual or other elements
 • The font used for print materials T
 • textual and audio information available in sign language – bilingual materials (text and sign language). Video and audio files captioning.
 • Written transcripts of audio files.
 • Software with spelling and grammar functions.
 • Special assessment conditions – Software with thesaurus and dictionary during exams and others.

Provide options for language & symbols:

 • Clarify vocabulary and symbols
 • Clarify syntax and structure
 • Support decoding of text, mathematical notation, and symbols
 • Promote understanding across languages
 • Illustrate through multiple media

Recommendations:

 • Graphic symbols with alternative text descriptions
 • Simplify complex terms, expressions, or equations are composed of simpler words or symbols
 • Embed support for vocabulary and symbols within the text (e.g., hyperlinks or footnotes to definitions, explanations, illustrations, previous coverage, translations)
 • Embed support for unfamiliar references within the text (e.g., domain specific notation, lesser known properties and theorems, idioms, academic language, figurative language, mathematical language, jargon, archaic language, colloquialism, and dialect)

Provide options for comprehension:

 • Activate or supply background knowledge.
 • Highlight patterns, critical features, big ideas and relationships.
 • Guide information processing, visualization, and manipulation.
 • Maximize transfer and generalization.

Recommendations:

 • Implement self-affirmation practices
 • Reframe tasks video and audio files captioning.
 • Written transcripts of audio files.
 • Software with spelling and grammar functions.
 • Special assessment conditions
 • Software with thesaurus and dictionary during exams and others.

B) Multiple means of ACTION and EXPRESSION

Learners differ in the ways that they can navigate a learning environment and express what they know. For example, individuals with significant movement impairments (e.g., cerebral palsy), those who struggle with strategic and organizational abilities (executive function disorders), those who have language barriers, and so forth approach learning tasks very differently. Some may be able to express themselves well in written text but not speech, and vice versa. It should also be recognized that action and expression require a great deal of strategy, practice, and organization, and this is another area in which learners can differ.

In reality, there is not one means of action and expression that will be optimal for all learners; providing options for action and expression is essential.

For strategic, goal-directed learners, teachers should differentiate the ways that students can express what they know. Three UDL guidelines under this principle promote the development of curriculum and instruction that includes options for recruiting interest, sustaining effort and persistence, and self-regulation.

Provide options for physical action:

 • Vary methods for response and navigation.
 • Optimize access to tools and assistive technologies.

Recommendations:

 • Keyboard, Colors, Speech to Text / Text to Speech
 • Provide keyboard alternatives, and without relying on the exclusive use of a mouse.
 • Provide standard keyboard shortcuts.
 • Enable the skipping of navigation menus by using headers.
 • Allow the user to disable Flash contents as an alternative for different bandwidths.
 • Avoid redirection to another page without prior warning.

Provide options expression and communication:

 • Use multiple media for communication.
 • Use multiple tools for construction and composition.
 • Build fluencies with graduated levels of support for practice and performance.

Recommendations:

 • Multimodal presentation tools (Voicethread, Educreations, Explain Everything)
 • Design activities so that learning outcomes are authentic, communicate with real audiences, and reflect a clear purpose for participants.
 • Moodle Competencies enable educators to create transparent learning outcomes for students. Educators can add competencies to courses and course activities, view a competency breakdown report, and assess student competencies. Use the many standard features of Moodle to encourage student interaction and experimentation. For example, create Learner Groups, set assignments, encourage collaboration through peer review with Workshops, and allow students to create collaborative project plans and documents through Wiki.

Provide options for executive functions:

 • Guide appropriate goal setting.
 • Support planning and strategy development.
 • Enhance capacity for monitoring progress.

Recommendations:

 • Digital graphic organizers (Read/Write/Think Story Map & Graphic Map, My Study Bar, CAST Science Writer)
 • Online collaborative documents and tools (e.g., Google Docs)

For action and expression teachers should set goals with the students, let them complete a chart with they want to achieve and learn at the end of the class or activity. Include some form of monitoring progress, so the students can practice more self-regulation and self-assessment.

Create different activities for assessments and try not to leave evaluations to the end. Include assessments or knowledge checkpoints at different times during the sessions so they can put in practice new concepts before advancing to a new topic. This strategy promotes scaffolding as well which will help students build a strong foundation of knowledge before progressing to more complex subjects.

Πολλαπλά μέσα προσελκυσης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι εκπαιδευόμενοι διαφέρουν σημαντικά ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εμπλακούν ή να παρακινηθούν να μάθουν, δεν υπάρχει ένα μέσο δέσμευσης που να είναι βέλτιστο για όλους τους μαθητές σε όλα τα πλαίσια. Η στοργή αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο στοιχείο για τη μάθηση και οι μαθητές διαφέρουν σημαντικά ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εμπλακούν ή να παρακινηθούν να μάθουν. Υπάρχει μια ποικιλία πηγών που μπορούν να επηρεάσουν την ατομική διαφοροποίηση στην αγάπη, συμπεριλαμβανομένης της νευρολογίας, της κουλτούρας, της προσωπικής συνάφειας, της υποκειμενικότητας και της γνώσης του υποβάθρου, μαζί με μια ποικιλία άλλων παραγόντων. Μερικοί μαθητές ασχολούνται πολύ με τον αυθορμητισμό και την καινοτομία, ενώ άλλοι απεμπλακούν, ακόμη και φοβούνται, από αυτές τις πτυχές, προτιμώντας την αυστηρή ρουτίνα. Μερικοί μαθητές μπορεί να θέλουν να εργάζονται μόνοι τους, ενώ άλλοι προτιμούν να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένα μέσο δέσμευσης που να είναι βέλτιστο για όλους τους μαθητές σε όλα τα πλαίσια. η παροχή πολλαπλών επιλογών για δέσμευση είναι απαραίτητη.

Για να επιτύχουμε στοχευμένους, παρακινημένους μαθητές, πρέπει να διεγείρουμε το ενδιαφέρον και τα κίνητρα για μάθηση. Τρεις κατευθυντήριες γραμμές UDL βάσει αυτής της αρχής προωθούν την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και διδασκαλίας που περιλαμβάνει επιλογές αντίληψης. γλώσσα, εκφράσεις και συμβολισμός. και κατανόηση.

Παρέχετε επιλογές για προσελκυση ενδιαφέροντος:​

 • Βελτιστοποιήστε την ατομική επιλογή και αυτονομία.
 • Βελτιστοποιήστε τη συνάφεια, την αξία και την αυθεντικότητα.
 • Ελαχιστοποιήστε τις απειλές και τους περισπασμούς.

Συστάσεις:

 • Σχεδιάστε και διατηρήστε μια προβλέψιμη δομή μαθημάτων
 • Συμμετοχή όλων των μαθητών στις συζητήσεις της τάξης χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία (φόρουμ, συνομιλία, κ.λπ.)
 • Παρέχετε ποικιλία σε τύπους ανάθεσης, τύπους αλληλεπιδράσεων όπως το H5P
 • Υποστήριξη μαθητών στην επιλογή ομάδων
 • Χρησιμοποιήστε ιστορίες ή μαριονέτες στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων (Powtoon, κ.λπ.)
 • Παρέχετε βίντεο και οπτικά στοιχεία για προεπισκόπηση περιεχομένου
 • Τα σήματα, τα οποία είναι τυπικά στο Moodle, είναι ένας καλός τρόπος για να γιορτάσετε τα επιτεύγματα και να δείξετε την πρόοδο.
 • Το Πιστοποιητικό Μαθήματος, ένα πρόσθετο Moodle, επιτρέπει τη δυναμική δημιουργία πιστοποιητικών βάσει προκαθορισμένων συνθηκών που ορίζονται από έναν δάσκαλο και Πόντων Εμπειρίας (XP).

Παρέχετε επιλογές για τη διατήρηση της προσπάθειας και της προοπτικής:​

 • Αυξήστε την εξέχουσα θέση των στόχων και των στόχων.
 • Διαφοροποιήστε τις απαιτήσεις και τους πόρους για να βελτιστοποιήσετε την πρόκληση.
 • Προώθηση της συνεργασίας και της κοινότητας.
 • Υποστηρίξτε θετικές, παραγωγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών
 • Αυξήστε την ανατροφοδότηση με γνώμονα την κυριαρχία.

Συστάσεις:

 • Εφαρμόστε πρακτικές αυτοεπιβεβαίωσης συνεργατικές ομάδες μάθησης με σαφείς στόχους, ρόλους και ευθύνες
 • Ένα τυπικό χαρακτηριστικό του Moodle, τα Blogs επιτρέπει στους μαθητές να καταγράφουν προσωπικές πληροφορίες και στόχους, καθώς κάθε χρήστης σε μια παρουσία του Moodle έχει το δικό του blog.
 • Το πρόσθετο Moodle Checklist λειτουργεί με τη μονάδα λίστας ελέγχου και εμφανίζει γραμμές προόδου για μια ενιαία λίστα ελέγχου που επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν την ολοκλήρωση των στόχων τους.
 • Αναπτύξτε σαφείς στόχους με σχετικά κριτήρια. Το Φόρουμ Δραστηριότητας του Moodle επιτρέπει σε μαθητές και καθηγητές να ανταλλάσσουν ιδέες δημοσιεύοντας σχόλια ως μέρος ενός «θέματος», ενώ τα ιστολόγια επιτρέπουν στους μαθητές να καταγράφουν προβληματισμούς σχετικά με τις μαθησιακές τους δραστηριότητες. Επιπλέον, η Δραστηριότητα Ανατροφοδότησης επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να διεξάγουν έρευνες για τη συλλογή σχολίων.

Παρέχετε επιλογές για αυτορρύθμιση:

 • Προωθήστε τις προσδοκίες και τις πεποιθήσεις που βελτιστοποιούν τα κίνητρα.
 • Διευκολύνετε τις προσωπικές δεξιότητες και στρατηγικές αντιμετώπισης.
 • Αναπτύξτε την αυτοαξιολόγηση και τον προβληματισμό.

Συστάσεις:

 • Μίνι λίστες ελέγχου και λίστες ελέγχου εργασιών
 • Συχνά σημεία check-in Προγραμματισμένη ώρα για αυτοστοχασμό
 • Πρότυπα αυτοαξιολόγησης.
 • Σύνδεσμοι που δείχνουν πώς οι μικρότεροι μαθησιακοί στόχοι συνδέονται από μάθημα σε μάθημα για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Βοηθήστε τους μαθητές να προβλέψουν και να προετοιμαστούν για αλλαγές σε δραστηριότητες, προγράμματα και νέα γεγονότα.
 • Οι ανακοινώσεις, το ημερολόγιο, οι ειδοποιήσεις και τα μηνύματα του φόρουμ του Moodle παρέχουν μια ποικιλία εργαλείων για να κρατούν τους μαθητές ενημερωμένους με τις απαιτήσεις των μαθημάτων.

Μπορεί να είναι δύσκολο να σχεδιαστούν μαθησιακές δραστηριότητες για να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο ή εικονικό), – ορισμένοι μαθητές μπορεί να απολαμβάνουν τον αυθορμητισμό και μια πιο ενεργή συμμετοχή, άλλοι μπορεί να προτιμούν τη δομή και μια καθορισμένη ρουτίνα.

Η σύσταση είναι να δοκιμάσετε διαφορετικές επιλογές και να αφήσετε τους μαθητές να επιλέξουν. Αφήστε τα να εργαστούν σε ομάδες με βάση τις προτιμήσεις τους και να δημιουργήσουν μικρές κοινότητες που αργότερα θα μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλες ομάδες. Να υποστηρίζετε πάντα τους μαθητές όταν αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις για να τους βοηθήσετε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να τους προσκαλέσετε να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα επίσης. Εάν δεν λειτουργεί, συζητήστε και αναλύστε μαζί τους τι πήγε στραβά. Αυτοί οι στοχασμοί θα προωθήσουν την αυτορρύθμιση και θα κάνουν τους μαθητές σας να μάθουν πώς μαθαίνουν (μεταγνώση).

Learn more

Skip to content